She waves

she waves
with her hand behind her head

there stress lurks somewhere
in the mountains of her mind

she lies
next to me like a log
an embrace of emotion

a sea of arguments
drenches my upper story
but I hold off

hoping she floats away
on the floods of her one hand movement
and washes ashore on soggy grounds
where my arguments
don’t hold anymore

Translation: Trevor Scarse

 

se wuift
mei har hân achter har holle

ergens sit dêr stress
yn de bergen fan har geast

se leit
neist my as in blok
in omearming fan emoasje

in see oan arguminten
weakket him los yn my
mar ik wachtsje ôf

of dat se fuortdreaun
op de floed fan har iene hânbeweging
oanspield is op sompige grûn
dêr’t myn arguminten
gjin hâld mear hawwe

© Tsjisse Hettema