It’s high tide at Ropsyl

it’s high tide at Ropsyl
such
that we feel a connection
with the far depths
of the ocean

even the grey eel
from the Saragossa Sea
comes here
to
take back the heavy words
hoisted over the dike

our eyes
which can barely tolerate the light
become aware of lifebuoys
on the horizon

to haul shipwrecked word traffickers
ashore on an island

Translation: Trevor Scarse

 

it is heech wetter op Ropsyl
sa
dat wy ús ferbûn fiele
mei de fiere djipten
fan de oseaan

sels de skiere iel
út de Sargassosee
komt hjir
om
oer de dyk hevele swiere wurden
werom te nimmen

ús eagen
dy’t it ljocht hjir mar kwalik ferneare
wurde oan ‘e kime

rêdingsboeien gewaar
om drinkelingen fan it wurd
op in eilân te hisen

© Tsjisse Hettema