In slight desperation

in slight desperation I held
her
and I didn’t know where to bite

she reads me through my own pupils
which are open wide
I mean
open to everything you want from me:
your hand on my crown
my hand in your backyard

I mean
that somewhere a storm is brewing

just at that moment when she still
wants to stand firm
I collapse under her weight of force

Translation: Trevor Scarse

 

ik hâlde har wat ferwêzen
fêst
en wist net wêr’t ik bite moast

se lêst my yn út myn eigen pupillen
dy’t op har iepenst binne
te sizzen
iepen foar alles wast mei my wolst:
dyn hân op myn krún
myn hân yn dyn achtertún

te sizzen
dat der in stoarm opstekt ergens

sa krekt op it momint dat se de poat
noch stiif hâlde wol
slaan ik dûbeld ûnder har geweld

© Tsjisse Hettema