and so it happened

and so it happened
in that period
when not much happened

shall I tell you?

I met someone
from our village clan
abroad

his face
(engraved in my
memory
as HIM)

and we both
at the same time
stumbled over our village past

lost in the narrow passageways
of our past
his eyes wandered everywhere
and nowhere

in search of a familiar handhold
in order to apprehend the sounds
that I uttered

those eyes wanted to
bring back old memories
but he wasn’t able to
look me in the eye

and I cycled on

Translation: Trevor Scarse

 

en it gebeurde
yn dy tiid
dat der net folle gebeurde

sikkety fertelle?

ik kaam ien tsjin
yn it bûtenlân
fan ús doarpsclan

syn gesicht
(dat yn myn ûnthâld
beitele siet
as HIM)

dat wy beide
tagelyk
heakken achter ús doarpsferline

fertize yn de smelle gongen
fan ús ferline
dwaalden syn eagen oeral en nergens
hinne

op syk nei in sibling hâldfêst
om de klanken dy’t ik útstjitte
oan op te hingjen

in feest fan herkenning
woene dy eagen wurde

mar it slagge him net
om my oan te sjen

en ik fytste troch

© Tsjisse Hettema