Song for the dead

Song for the dead

There’ll come a day I’ll break free
from this body, not to fall back
as a mad cat
into the night
but to stay at the old
temple of the soul

my pale skin
don’t worry my love
I’m not gone
I’ll keep you company
death is only a causeway
just a question
of leaning on the gate
and gazing out over the fields.

Translation: Trevor Scarse

Deadesankje

Der komt in dei dan brek ik út
dit liif, dan fal ik net werom
as in gleone kat
yn ’e nacht
mar hâld ta by de âlde
timpel fan de siel

myn wite hûd
gjin noed myn faam
ik bin net wei
ik bliuw dy kommende benei
de dea is mar in daam
in saak fan even
oer de hikke hingje
en it lân oer dikerje.

© Syds Wiersma
Raffelwjok, ... (Hispel, 2016)