Love’s flight

Waiting I am
without you
yearningly
close by.

Our paradise lives
free of will
elated by
the child in me.

When desire
itches in the heart
wants to smell
a bed full of flowers.

Take me along
don’t leave me
where I am.

All fired up
don’t snuff us out.

On a cloud
we won’t feel
the rain.

The ground wells up
as we flow together.

Along the banks
weeping willows mirror
in wide skirts.

We ripen with the fate
like wholemeal
on earth.

Oh, the wandering
of your eyes
the staring in
lost hours.

In reckless days
time stretches out
like gum.

We sculpt
our images
after each other’s
longing.

We lift up chance.

What was soft like hair
stands up as barbed wire.

We’re unable to blame
self-determination.

Your soft skin
with lashes
like finger eyes
rebellious goose pimples.

Our lust falls heavy
as the burdens
spill over it.

I dab sentences
as an ointment
on wounds from
missing you.

Translation: Trevor Scarse

 

Leafdesflecht

Wachtsjend bin ik
sûnder dy
smachtsjend
deunby.

Us lusthôf libbet
frij fan wil
optein troch
it bern yn my.

As yn it hert
langstme jûket
wol in bêdfol
blommen rûke.

Nim my mei
lit my net
wêr’t ik bin.

Yn fjoer en flam
dwêst ús net.

Yn ‘e wolken
fiele we
gjin wietens.

De grûn wâlet op
fan ús gearrinnen.

Oan ‘e wâlekant
spegelje treurwylgen
yn rûme rokken.

We rypje mei it lot
as grouweten
op ierde.

Ach dat doarmjen
fan dyn eagen
it digerjen yn
ferlerne oeren.

Yn dagen ûnberonge
is tiid útfieme
as gom.

Wy boetsearje
ús byld
nei inoars
bekoarjen.

Wy lichtsje it tafal op.

Wat sêft as hier wie
stiet rjocht as izertrie.

Selsbestimming kinne we
net kwea-ôf nimme.

Dyn sêfte hûd
mei teisters
as fingereagen
rebelsk pikefel.

Us lust falt swier
as de lêst der
oerhinne
griemt.

Ik dip mei
sinnen as salve
op wûnen troch
gemis fan dy.

© Simen de Jong