Lover’s way

where else than in a woman’s arms would I want
to dream about my emergence out of nothing
yet had to go
beyond rockingly yearning for an eternity
buried in sleep covered by a warm bond?

wake up as guts spill over with starlight
of her subconscious granted heavenly
and further away
the decrial full of reproach at earthly flaws
embed it in the noise of the secret flight?

where else would my cruel fate of a break-up
lie than at the end of being the black hole
sucks deeper
filled with sorrow and yet full of desire
the noble end for girl and boy a kick up?

what is more alive than being intimate
puff up your chest share one body
what now
rather love than free yet better vice versa
sing kiss dance jump out of the net?

where else than in a woman’s arms would I want
to dream about where I went never in vain
stop it
it is enough it’s done has passed survived
break time and law clear the air of the detente

Translation: Trevor Scarse

 

frijersgong

wat wol ik leaver as yn ‘ e earms fan in frou
dreame oer wêr’t ik weikaam út it neat
mar fierder moast
as mei widzjen langje nei in ivichheid
yn ’e sliep bedobbe ûnder waarme trou?

wekker wurde as stjerren raze yn ’e búk
fan har ûnderwêzen skonken himelsk
en fierder wei
it balten fol ferwyt oer ierdske brekken
bêdzje yn it rûzjen fan de flecht temûk?

wêr oars leit myn wrede lot fan in frijersgong
as op de ein fan wêzen it swarte gat
djip fierder sûcht
fol fan fertriet en fol ferlet noch
d’ eale ein foar feint en faam in bokkesprong?

wat libbet mear as ien nei de azem rûke
swetse út it boarst ien lea mei dy oar
hoe fierder no
leaver frije as frij mar better oarsom
sjong tútsje dûnsje springe út de fûke?

wat wol ik leaver as yn ‘ e earms fan in frou
dreame oer wêr’t ik yngong nea foar neat
net fierder mear
it is genôch is dien hat west oerlibbe
brek wet en tiid romje wynsels fan it tou

© Simen de Jong
Prikgoed (Gooibergpers, 2017)