Between sock and silk shirt

In the early morning
words fall heavily
when nobody comes
to kiss them awake

I gather them from the ground
peg them to the line
between sock and silk shirt
even when the skies close

They’re only simple words
you say and pull
rain and thunder
from the skies

Then you laugh out loud
and turn on the light
I knew it
could be great

Afternoon comes
and brings me more
than solely hours
and an evening

When night falls
I will write verse
in your silver
and the moon flatters me

Translation: Robyn Steensma

 

Tusken sok en siden himd

Yn de iere moarntiid
falle wurden swier
as nimmen komt
om se wekker te tútsjen

Ik krij se fan ‘e grûn
kniperje se oan de line
tusken sok en siden himd
ek as de loft berint

It binne mar wat wurden
seisto en hellest
rein en tonger
út de loft

Dan lakest lûd
en dochst it ljocht oan
Ik wist wol dat it
moai wêze koe

De middei komt
en bringt my mear
as allinich oeren
en in jûn

En as de nacht falt
skriuw ik fersen
fan sulver troch dy
en de moanne flaaiket my

© Pieteke de Boer
Ensafh nr 5, 2018