A tie rope around time

If what you are hinting at is true,
I return on my hour to where
I come from, you secretly bring me to
my soul’s ground; to dwelling mounds

where shards tell me I embraced you
fiercely and where my fire is hidden
between embers still smouldering
as long as we have our eye upon another.

Tempus, you’re moving too fast for my like,
again you escape from my tie rope which
wants to restrict your movement for only one tick.

You don’t walk into the trap I set and I leave you be,
on your hour I set foot into tomorrow and
you give me a hand for the descend.

Translation: Maaike van Prooijen-Grondsma

IN SPANTOU OM ’E TIID

As it wier is watsto trochskimerje
litst, kear ik op myn oere werom nei
dêr’t ik weikom, bringsto my heimlik
nei myn sielegrûn; nei terpgrûn dêr’t

diggels my heuge dat ik dy wyld
omearme en dêr’t myn fjoer bedobbe
leit tusken sintels dy’t noch smeule
salang’t wy elkoar yn it each hâlde.

Tempus, do draafst my te fluch,
wer rekkest los fan myn spantou dat
dyn beweech in tel fêstbine wol.

Litst dy net fange en ik lit dy gewurde,
op dyn oere set ik in foet nei moarn en
jousto my in hân by de lichte del.

© Marije Roorda
In spantou om ’e tiid (Gerben Rypma Stifting, 2017)