The Vulnerables

‘The vulnerables’ is a poem written by Jetze de Vries. It is a response to a megalomaniac windmill park in Northwestern Friesland nearby the famous Afsluitdijk. The Province of Friesland has planned nine windmills of about 200 meters. Inhabitants of the area become gnomes in there own world. A beautiful cultural landscape with medieval churches, mounds and old dykes is about to be spoiled. Tensions in the village communities run high.


Article 1

All people are equaly born in freedom an in dignity and rights. There are gifted whith reason and consciousness en they have to behave to eachother in the spirit of brotherhood.


The vulnerables

the casting
for the play
our community
LF 2018

the sparrows
meadowbirds
birds of pray
peakocks
turtledoves
and the cuckoo
some are more birds
in one

but who gets the main role?
the sideparts?
who’s going to get the extra’s?

the pittybirds
fly against the mills
of the luckybirds

Gandhi said:
One can rate
the level of civilisation
by how they treat
their vulnerables

Translation: ....

 

Artikel 1

Alle minsken wurde frij en gelyk yn weardichheid en rjochten berte. Se binne bejeftige mei ferstân en gewisse, en hearre har nei mekoar yn in geast fan bruorskip te hâlden en dragen.

 

de kwetsberen

de rolferdieling
foar it toaniel
ús mienskip
LF 2018

de húsmosken
greidefûgels
pauwen
rôffûgels
toarteldowen
en de koekút

guon lju bin’ mear fûgels
yn ien

mar wa kriget de haadrol?
de byrollen?
wa binne de figuranten?

de maleurfûgels
fleane tsjin de molens
fan de lucky birds

Gandhi sei al:
Jo kinne it peil
fan in beskaving
ôfmjitte oan hoe’t se mei
de kwetsberen omgean

© Jetze de Vries