Tabula Rasa

Tabula rasa

The wind
weakens
it’s the relaxation
which brings
whats’ there
the nothing
the whole
of exitence
smell the woods
and the woods
are within you
feel the waves
and the sea
swims along
with you
how a bird
flies by
a feather
falls
from its
coat
writes
her journey
and leaves
blue
blue

Translation: Trevor Scarse

Tabula rasa

de wyn
belunet
it is it deljaan
dat bringt
wat der is
it neat
it al
fan it wêzen
rûk it bosk
en it bosk
is yn dy
fiel de weagen
en de see
swimt mei dy
mei
hoe’t in fûgel
foarby giet
in fear
út de
fearren
komt
har reis
skriuwt
en blau
blau
efterlit

© Jetze de Vries
Tabula Rasa/Skjin Laai, p...(Tresoar, 2018)