BACK FROM FRIESLAND

BACK FROM FRIESLAND

and she says: what did you see my love?
and I say: buzzards in all kinds of shades

fawn, hazel, and buffalo colour
on poles or perky in the pastures

and handwritten signs referring to
farms for Bildstar or Irenes

and aquatic plants dying in the verges
combine harvesters for maize and abandoned

arable land but fewer cows than before
oh yes, and sheep, lots of sheep with red backs

red? she says, visibly affected
oh, I say, it’s nothing, it means

the seed is sown and death
is nipped in the bud

what? she says and I say: come, let’s go
I feel like lamb and goat’s cheese

Werom út Fryslân

en se seit: wat hast sjoen leafste
en ik sis: mûzefalken yn alle tinten

ljochtbrún, hazzenút, buffelkleur
op pealtsjes of parmantich yn it lân

en buordsjes met de hân beskreaun dy’t nei
pleatsen wize foar Bildstar of Irenes

en hekkelhûden stjerrend yn ‘e barmen,
meanmasines fan stynske weet en ferlitten

bougrûn mar minder kij as in moanne lyn
oh ja, en skiep, in hiel soad skiep
mei reade rêgen

reade? seit se, sichtber kjel wurdend
och, sis ik, ’t is niks, it wol sizze

dat it sie wer struid is en de dea
wer smoard is yn de kym

hè? seit se en ik sis: kom, wy geane
ik ha sin oan laam en geitetsiis

© Jan Kooistra