Icecream

Icecream with choclate,
with a nice brown top.
You can choose another one,
from another shop.

IJsko

Iis mei sûkelarje,
wat in brune kop.
Kinst ek wol in oaren kieze,
dêr sitte kerrels op.

© Ineke van der Heide
From: Broek mei bûsen (Hispel, 2019)
Translation: Deirdre Doherty-Fokkinga