QED

Q E D

 some people say
the space between words
is home to Emptiness
butitsnotthateasy
totripupinfinity!!

some people say
in the Beginning
was the Word
out of the All or Nothing
the Word blew forth suddenly
and the Word made everything

others think
the Word is a thing itself
and lo
with me it’s a sound or a form

I think
that we can call
the Emptiness
All or Nothing as well
or God
or Death

some other time
without capitals

Translation: Trevor Scarse

 

Q E D

 guon wol ha
de romte tusken de wurden
dêr wennet de Leegte
marsamaklik
lititûneinigeharnetferrivelje!!

guon sizze
yn it allerearste Begjin
wie der it Wurd
út it Alles of Neat
waaide samar dat Wurd
en it Wurd makke de dingen

oaren miene
it Wurd is sels in ding
en ja hear
bij mij is it in klank of in foarm

ik tink
dat wij de Leechte
ek Alles of Neat
neame meie
of God
of de Dea

in oare kear
sûnder haadletters

© Bartle Laverman
Tabula Rasa/Skjin Laai, p....(Tresoar 2018)