Simon Oosting – May 2019

Simon Oosting was RIXT-poet of the month May 2019.
You can read his original Frisian poems of that month here.
One of them – ‘suckers and stooges’ – is published here in translation.

Suckers and stooges

He’s aware of the pattern this leader of the people
as he says what civilisation restrains us from saying
with allusions opening up rusty doors to deep crevasses.
He knows that his people meekly speak of yeah yeah yeah
and thinks he says what they like to hear
and that the others will be surprised and furious and outraged
and will deliberate everywhere and for hours on end.

So, he can say that he hasn’t got the freedom to say
that people can’t hear nor read
that they’re words without context
that he hadn’t known.

Yeah yeah yeah people will nod accordingly.

And the others like suckers and stooges
scattered the seed of the weeds over the land.
Better to grow some strong crops
so that weeds don’t have room to grow
and let that leader sink back into the shadows.

© Simon Oosting
Translation: Trevor Scarse

Sûgen en oksen

Hy wit fan it patroan dizze lieder fan it folk
as er seit wat beskaving ús hjit net te sizzen
mei allúzjes dy’t rustke doarren nei djippe spelonken iepenje.
Dan wit er dat syn folk deemoedich praat fan ja ja ja
en tinkt dat er seit wat se hearre wolle
en dat de oaren ferbjustere en dûm en lilk
wêze sille en oeral en oerenlang petearje.

Dat er dan sizze kin dat er gjin frijheid hat om te sizzen
dat men net harkje en lêze kin
dat it wurden binne sûnder ramt
dat er der net fan witten hat.

Ja ja ja sil men dan wer knikke.

En de oaren as sûgen en oksen
brochten it sied fan it túch oer it lân.
Better bouwe se in sterk gewaaks
dat túch gjin romte jout
en swije se dy lieder yn ‘e lijte.

© Simon Oosting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *