Grass that’s already laughing

each word I lay down before you
on the ground and at your feet
is a word too many

resting on the cold grass
fresh-mown dew-wet
moon-wet
it lies there a day

waiting now for the sun
and hand over mouth
hand hiding the joke

waiting for how
fresh-mown grass
laughs

looks at me
sits up
laughs laughs laughs

each word
of truth laughs

laughs
in delight

like a bed that hasn’t yet
been made

laughs
fresh-
mown and smooth

fresh mown and glad
the grass laughs       hand
over mouth

and each word I later apparently gently
lay down before you on the new grass at your precious feet
is a word too many that laughs and will laugh

Translation: David Colmer

gers dat alfêst laket

elk wurd dat ik by dy dellis
oan `e grûn en foar dyn fuotten
is in wurd tefolle

it kâlde gers derûnder
krekt meand krekt wiet
fan de moanne
it leit in dei

no wachtsje op de sinne
en hân foar de mûle
en hân foar de grap

wachtsje op hoe’t

krekt meand gers
laket

sjocht my oan
kom oerein
laket laket laket

elk wurd
wier wurd laket

laket
bliid

as in bêd dat noch net op
makke is

laket
krekt
meand en glêd

krekt meand en bliid
laket it gers             mei de hân
op de mûle

en elk wurd dat ik skylk skynber sêft
by dy dellis op it nije gers en foar dyn djoere fuotten
is in wurd tefolle dat laket en laitsje sil

© Tsead Bruinja
From: Geboorte van het zwarte paard / Berte fan it swarte hynder (Cossee, 2008)