Land of botox

the fields glide lush into the horizon
an open air storeroom
full of fattened stalks

no animal nor farmer around

silence twirls through an empty sky

a larder beetle crawls with open elytra
in pursuit of our dreams of flight
and cuts and gorges

underneath sputters
an inferno
of injected dung
to the melody of
Splendid Yield

this is the land of Botox
smoothed out
made uniform
anonymised

meadows clumped together
sunbathing topless at a costa

on import grass covers
we float up to date
no sense of season nor time

with frogs at nightfall

like hoarse bards, almost exotics
croaking the spell
of Scheherazade

as long as necessary

Translation: Trevor Scarse

Botokslân

it lân glydt glei de fierte yn
in iepen loftloads
fol fetweide snilen

bist noch boer te sjen

stilte tysket troch in lege himel

in spektor krûpt mei útklapte lidden
ús dream fan fleanen achternei
en meant en fret

ûnderhûds systeret
in ynferno
fan ynjektearre jarre
op it mantra fan
Poerbêste Bringst

dit is botokslân
egalisearre
uniformearre
anonimisearre

greiden liif oan liif
bakke topless oan in costa

op ymport gersmatsjes
sweve wy up to date
gjin weet fan oere en tiid

mei tsjin ‘e nacht de kikkerts

as heaze barden, eksoaten al hast
kweakje sy de betsjoening
fan Sheherazade

sa lang as it moat

© Syds Wiersma
Lân sûnder ljurk (Hispel, 2019)