One, two, three

One, two, three
My brothers name is William and I am Harvey
My sister she is called Tess
She often wears jeans
and sometimes a dress.
One, two, three.


Ien, twa, trije

Ien,twa,trije,
myn broer hjit Willem en ik bin Tije.
Myn suske hjit fan Durkje.
Se draacht faak in spikerbroek
mar soms in jurkje
Ien, twa, trije.

© Ineke van der Heide
Broek mei bûsen (Hispel, 2019)
Translation: Deirdre Doherty-Fokkinga