Old School

beauty is a thing you could auction off publicly
but you can leave it standing as well
there is more than just pretty things sprouting up
in the gravel on the flat roof

where the magpie sharpens its beak
and sounds shrilly through single glass

hadn’t thought of that eh
hadn’t thought of that eh

I’m afraid to go after it
I’ve never been much of a hero
even though everybody can see
that the roof won’t hold me

ideas roll across broken tiles
plans peer out through blinds
tickle follow-ups more
than the girl next door

open windows surround
the schoolyard
now there’s some other place for
big children’s heads in 058

Translation: Trevor M. Scarse

ALDE LTS

skientme is in ding datst ferboelguodzje kinst
mar ek deagewoan stean litte
der sprute net allinnich moaie dingen
op út it grint op it platdak

dêr’t de ekster syn snaffel skerpet
en skel klinkt troch inkeld glês

hiest net tocht hen
hiest net tocht hen

ik doar der net efteroan
in held haw ik nea west
al sjocht elk dat it dak
my net mear hâlde sil

ideeën rôlje oer stikkene tegeltsjes
tusken latsjeblinen kypje plannen
kidelje útfierings mear as it buorfamke

om it skoalplein hinne
steane de finsters iepen
foar grutte berneholtsjes
is der no in oar plak yn 058

© Geart Tigchelaar